PSM I st. w Radomsku

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Radomsku
Przejdź do treści
LOGOWANIE DO TEAMS

Kliknij w ikonę poniżej :) 
Procedury bezpieczeństwa podczas nauczania stacjonarnego, obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. w Państwowej  Szkole  Muzycznej  I  stopnia  im. G. Bacewicz  w  Radomsku, w związku z COVID-19

 
Informujemy  Państwa, że aby zapewnić  bezpieczeństwo sanitarne uczniom, pracownikom,  gościom  i  osobom  przebywającym w  budynku   szkoły  w  szkole  znajduje  się  :
 
>  dyspenser środka dezynfekującego do rąk ( przy  wejściu  do szkoły ),
 
>  termometr bezdotykowy ( dezynfekowany  na  bieżąco ),
 
> spryskiwacze wytwarzające aerozol z płynem dezynfekującym w każdej  klasie i  toalecie, a  także  ręczniki  papierowe  w  toaletach,
 
>  maseczki ochronne i  rękawiczki  dla pracowników szkoły
 
> maseczki  ochronne  dla  osób  wchodzących  do  budynku  szkoły, a  nie  są  wyposażone  w  maseczkę


 

Bezpieczeństwo  sanitarne,  środki  higieny:

> na terenie całej szkoły, zwłaszcza w korytarzach, szatniach, toaletach, wszystkich przebywających w budynku obowiązują maseczki ochronne
 
> na  zajęciach  grupowych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosić  będą  min. 1,5 m   (1 uczeń – 1 ławka szkolna),
 
> sale  lekcyjne  będą  wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, a ławki  i  inne  powierzchnie  płaskie, a  także  pomoce  do  nauki  rytmiki  i  instrumenty perkusyjne  będą  dezynfekowane przed  i  po  każdej  lekcji
 
> z ciągów komunikacyjnych  i  klatek schodowych  oraz   klas  lekcyjnych usunięte  są elementy wyposażenia trudne do dezynfekcji,
 
> na  korytarzach szkolnych, w  klasach  i  toaletach znajdują  się informacje o bezwzględnym nakazie dezynfekcji rąk przy użyciu środka dezynfekującego oraz informacje o przestrzeganiu reżimu sanitarnego na terenie placówki,
 
>   nauczyciel zorganizuje przerwy dla swojej grupy,  nie rzadziej niż co 45 min ( klasy  będą  wietrzone  przez  nauczycieli  regularnie)
 
>  przy  wejściu głównym do  budynku ( pierwszy  hol ) znajduje  się  wykaz  numerów telefonów do właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala zakaźnego, szpitala jednoimiennego  oraz  innych służb medycznych.
 
>  przy dozownikach z płynem dezynfekującym  znajdują  instrukcje dot. dezynfekcji rąk,
 
>  zapasy środków higienicznych (mydło, ręczniki papierowe, środki dezynfekcyjne, chusteczki  antybakteryjne, maseczki) będą uzupełniane na bieżąco,
 
>  stan  sanitarny  będzie  monitorowany  na  bieżąco  ( sale  lekcyjne, korytarze, toalety), a   co  30   minut  pracownicy  obsługi  będą    dezynfekować powierzchnie  dotykowe (poręcze, klamki, uchwyty, włączniki światła, blaty, krzesła),
 
>  w salach lekcyjnych - ławki i krzesła, elementy instrumentów będą systematyczne dezynfekowane po każdych zajęciach przez  pracowników obsługi  lub  pedagogów.
 
 
 

 
Zalecenia dla Uczniów  Państwowej  Szkoły  Muzycznej I  stopnia  im. G. Bacewicz  w  Radomsku :
 
>  do zajęć lekcyjnych mogą przystąpić tylko  uczniowie, u  których nie  występują   objawy chorobowe, sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych
 
>  na  terenie szkoły ( a  szczególnie  na  korytarzach ) zaleca  się  uczniom noszenie  maseczek  ochronnych  zakrywających  nos  i  usta,
 
>  w  momencie wejścia  ucznia  do  budynku  szkoły (  drzwi  główne ) pracownik obsługi  dokona  pomiaru  temperatury u  dziecka termometrem  bezdotykowym,
 
>  na  pomiar  temperatury  u  ucznia  będą  uzyskane  pisemne  zgody  od  rodziców  uczniów, które  upoważniają  do  pomiaru,
 
>  jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych,
 
>  uczniowie mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do głównego holu  szkoły ( dyspenser środka dezynfekującego w  pierwszym  korytarzu ),
 
>  uczniowie korzystają z szatni szkolnej  pod  kontrolą  pracownika obsługi z zachowaniem właściwej odległości podczas oddawania lub pobierania powierzonej odzieży ( pojedynczo lub  maksimum we  dwie  osoby, aby  zachować odpowiedni  dystans)  -  na  szatnię przystosowane  będzie  dodatkowe  pomieszczenie, aby  ograniczyć  przebywanie  większej  ilości  uczniów  w  jednym  pomieszczeniu,
 
>  zaleca  się  uczniom  przemieszczanie  się  w  budynku  szkoły  z  zachowaniem  dystansu  min. 1,5 m,   
 
>  uczniów  przebywających  na  zajęciach  grupowych  i indywidualnych  prosi się o zgłaszanie  nauczycielom złego samopoczucia i innych objawów chorobowych,  jeśli wystąpią w trakcie trwania zajęć ( czy  między zajęciami ),
 
>  jeżeli  podczas  zajęć  w  szkole  uczeń  zgłosi  wystąpienie  niepokojących  objawów  zdrowotnych  zostanie  on natychmiast  odizolowany  w  wyznaczonym  miejscu, a  pracownik  szkoły  poinformuje  niezwłocznie  rodziców/ opiekunów  o  konieczności  odbioru  dziecka,
 
>  na  zajęciach  grupowych  uczniowie  siedzą  pojedynczo w  ławkach  w  odległości  min. 1,5  m,
 
>  zajęcia  chóru  będą  prowadzone  w  kilkunastoosobowych  grupach, w  dużej  sali, aby  zachować  bezpieczny  dystans  między  uczniami ( ta  sama  zasada obowiązuje  w  przypadku  zajęć  z  zespołów  instrumentalnych )
 
>  na  zajęciach  indywidualnych  w  sali  lekcyjnej  przebywa  tylko  jeden  uczeń   i  nauczyciel, a  uczeń  oczekujący  na  zajęcia  nie  wchodzi do  klasy  wcześniej,  niż  po  wyjściu  z  sali  drugiego  ucznia (  z zachowaniem  dystansu min. 1,5 m ),
 
>  między zajęciami  uczniowie poruszający się  na korytarzach zachowują odpowiednią odległość między sobą ( min. 1,5  m),
 
>  jeżeli uczeń posiada własne przybory i podręczniki, mogą one znajdować się na stoliku szkolnym ucznia,
 
>  uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 
>  uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów,
 
>  uczniowie myją i dezynfekują ręce przed i po zakończeniu zajęć  oraz po każdorazowym skorzystaniu z toalety,
 
>  uczniowie stosują się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły dotyczących  zaleceń   sanitarnych  i  przemieszczania  się  w  budynku  szkoły.
 
> uczniowie wchodzą na zajęcia grupowe i opuszczają je pojedyńczo pod kontrolą nauczyciela z zachowaniem bezpiecznego dystansu
 
Zalecenia dla Rodziców/Opiekunów oraz osób trzecich wchodzących do placówki:
 
>  rodzice ( w  maseczkach ochronnych ) z  zachowaniem  dystansu  1,5  m  między  kolejnymi  osobami odprowadzają  dzieci  tylko  do  pierwszego holu ( za  drzwiami  głównymi, a przed  drzwiami  elektrycznymi, gdzie obowiązkowo  dezynfekują  ręce);  rodzice  nie  wchodzą  do  szkoły  (  za  drzwi  elektryczne ), a  dzieci  są  kierowane  dalej przez  pracowników  obsługi,
 
>  tylko w wypadku uzasadnionej i  wyjątkowej  konieczności  wejścia  rodzica  z  młodszym dzieckiem  na  teren  szkoły  do  przebywania  rodzica  będzie  wyznaczona  strefa
 
>  przebywanie  rodzica  w  szkole  należy  ograniczyć  do niezbędnego  minimum, a  wszelkie  informacje  prosimy  uzyskiwać  drogą  telefoniczną  lub  mailową  w  sekretariacie  szkoły  i  poprzez   kontakt  telefoniczny  z  nauczycielami ,
 
>  prosimy   rodziców/ opiekunów/osoby trzecie o  przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk)  i  zastosowanie  się  do  wytycznych  niniejszego  regulaminu,
 
> osoby trzecie (osoby te są wpuszczane na teren placówki tylko w uzasadnionych przypadkach i po uprzedniej kontroli przez pracownika szkoły temperatury ciała  za  pomocą  termometru bezdotykowego) oraz  przestrzegają obowiązujących przepisów sanitarnych (maseczki, dezynfekcja rąk),
 
Procedura  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  zakażenia  u  pracownika  szkoły :
 
1.      Do  pracy  w  szkole  mogą  przychodzić  jedynie  osoby  bez  objawów  infekcji  górnych  dróg  oddechowych oraz,  gdy  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie.
 
2.      Pracownicy  szkoły  zostali  poinstruowani,  że  w  wypadku  wystąpienia  objawów  chorobowych  sugerujących  infekcję  górnych  dróg  oddechowych  nie  powinni  stawiać  się  w  miejscu  pracy, a  w  razie  pogarszającego  się  stanu  zdrowia  zadzwonić  pod  nr  999  lub  112  i   poinformować  o  podejrzeniu  zakażeniem.
 
3.      W przypadku   wystąpienia  u  pracownika pozostającego  w  miejscu  pracy niepokojących  objawów  zdrowotnych powinien  on  niezwłocznie  skontaktować  się  telefonicznie z  lekarzem  podstawowej  opieki  zdrowotnej  oraz  powiadomić  dyrektora  szkoły.
 
4.      Lista  osób  przebywających  w  pracy  z  osobą  zakażoną  zostanie  ustalona  na  podstawie  listy  obecności  i  e-dziennika   oraz  wdrożone  zostanie  postępowanie  według  wytycznych Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.
 
5.      W  szkole  zostało  wyznaczone  pomieszczenie  do  ewentualnej  izolacji   osoby  podejrzewanej  o  zakażenie  wyposażone  w  środki   dezynfekujące, a  pomieszczenia,  w  których  poruszał  się  pracownik  należy  gruntownie  posprzątać  i  poddać szczegółowej  dezynfekcji.
 
6.      W  przypadku  potwierdzonego  zakażenia  SARS-CoV-2  na  terenie  szkoły  należy  postępować  zgodnie  z  zaleceniami   Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego.
 
7.      W  przypadku  wątpliwości  należy  zwrócić  się  o  poradę  i  konsultacje  do  właściwej  powiatowej  stacji  sanitarno-epidemiologicznej.
 
 

Mając  na  względzie  bezpieczeństwo  Uczniów,  Państwa  i  nas  wszystkich  prosimy  Państwa  o  stosowanie  zapisów  w/w  Regulaminu w  związku  z  funkcjonowaniem  Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I stopnia  im. G. Bacewicz  w  Radomsku  w  okresie  od  dnia  1 września  2020 r.
+48 044 683 24 07
+48 044 683 24 07 (fax)
Adres szkoły:
ul. Kościuszki 14
97-500 Radomsko
psmbacewicz@interia.pl
Wróć do spisu treści